दही भात खा, आनंदी रहा…

जेवण करताना पोटभर दहीभात खाल्ला, तर त्यानंतर येणारी डुलकी अगदी अनावर होते, हा अनुभव आपल्यापैकी बरच जणांनी घेतला असेल. पण …

दही भात खा, आनंदी रहा… आणखी वाचा