जन्मावेळी नकळत विलग झाले, आता होणार जन्मोजन्मीचे साथीदार

जगात कोणता चमत्कार कश्या स्वरुपात घडेल हे कुणी सांगू शकत नाही. असे चमत्कार पहिले की नशीब, योगायोग असे काहीतरी असले …

जन्मावेळी नकळत विलग झाले, आता होणार जन्मोजन्मीचे साथीदार आणखी वाचा